CASTOR INTERNATIONAL - LIETUVA

Su „CASTOR“ investuokite į VINCI!
VINCI akcijos prenumeratos kaina : 91,72€
Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.

CASTOR INTERNATIONAL - LIETUVA


Su „CASTOR“ investuokite į VINCI!
VINCI akcijos prenumeratos kaina : 91,72€
Akcijų pirkimas nuo 2021 m. gegužės 18 d. iki birželio 4 d.
Atgal

Teisinis áspëjimas

Teisinis áspëjimas

Pagal 2004 m. birþelio 21 d. Ástatymà Nr. 2004-575 dël pasitikëjimo skaitmenine ekonomika informuojame jus, kad:
„Castor.vinci.com“ svetainë yra akcinës bendrovës VINCI nuosavybës teisë, áregistruota Nantero prekybos ir ámoniø registre numeriu 552 037 806 00585, kurios pagrindinë buveinë yra:
1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, France. Tel. +33 1 47 16 35 00
Komunikacijos direktorius: Pierre Duprat
Atsakingas uþ paskelbimà: Pauline Bonnet-Vigne

Svetainæ castor.vinci.com reglamentuoja Prancûzijos ástatymai; lankytojai, prisijungæ á svetainæ ið uþsienio, privalo uþtikrinti, kad bûtø laikomasi vietoje taikomø ástatymø.
Teisinius praneðimus galima keisti bet kuriuo metu ir be iðankstinio áspëjimo. Mes raginame jus reguliariai su jais susipaþinti. Paskutiná kartà dokumentas atnaujintas: 2021-01-13.

Intelektinë nuosavybë
VINCI grupë valdo, pasilieka ir saugo visas nuosavybës teises, ypaè intelektinës nuosavybës teises, áskaitant reprodukcijos teises ðioje svetainëje ir joje esanèius elementus.
Taigi, be jokio raðtiðko VINCI sutikimo grieþtai draudþiama bet kokia dalinë ar visiðka ðios svetainës ir joje esanèiø elementø reprodukcija.
Prekiø þenklai, patentai, logotipai ir visi kiti skiriamieji þenklai, esantys ðioje svetainëje, yra VINCI grupës nuosavybë arba buvo leista juos naudoti. Në vienam ið ðiø elementø jokia teisë ar licencija negali bûti suteikta be raðtiðko VINCI grupës ar treèiosios ðalies teisiø turëtojo sutikimo.

Garantijos ir atsakomybës neátraukimas
Castor.vinci.com“ svetainës vartotojas pripaþásta, kad perskaitë ðias svetainës naudojimo sàlygas ir ásipareigoja jø laikytis.
VINCI negali bûti laikoma atsakinga uþ bet kokià tiesioginæ ar netiesioginæ þalà, kuri gali kilti lankantis svetainëje ar naudojantis svetaine ir (arba) ðia informacija, áskaitant nepasiekiamumà, duomenø praradimà, pablogëjimà, sunaikinimà ar virusus, kurie gali paveikti vartotojo kompiuterinæ árangà arba virusø buvimà jo svetainëje.
Nors VINCI stengiasi pateikti patikimà turiná savo svetainëje, jis negarantuoja, kad turinyje nëra netikslumø ar praleidimø ir ji negali bûti laikomas atsakinga uþ klaidas ar praleidimus, informacijos ir paslaugø prieinamumo trûkumà. VINCI pasilieka teisæ bet kuriuo metu ir be perspëjimo patobulinti ir (arba) modifikuoti savo svetainës turiná.
Vadinasi, vartotojas pripaþásta, kad informacija naudojasi iðimtinai savo atsakomybe.
Finansinë informacija, paskelbta svetainëje „castor.vinci.com“, negali bûti laikoma kvietimu investuoti ir jokiu bûdu neturëtø bûti laikoma reklama.
Vertybiniø popieriø rinkos duomenø platinimà savo svetainëje VINCI patiki bendrovei „WebFinancialGroup“.
VINCI ir „WebFinancialGroup“ atsisako visos atsakomybës, jei ávyko klaidø, vëluojama ar nutrûksta procesas atnaujinant akcijø rinkos kainà, apie kurià praneðta svetainëje.
Uþ bet koká minëtos informacijos ir duomenø naudojimà atsakingas vartotojas. Todël VINCI negali bûti laikoma atsakinga uþ visos ar dalies jos svetainëje perduodamos informacijos turiná ar tikslumà ir uþ bet koká investavimo pavedimà ar sprendimà, pagrástà tokia informacija.

Nuorodos á kitas svetaines
Svetainëje gali bûti nuorodø á kitas svetaines ar kitus interneto ðaltinius. Tiek, kiek VINCI negali kontroliuoti ðiø svetainiø ir ðiø iðoriniø ðaltiniø, VINCI negali bûti laikoma atsakinga uþ ðiø svetainiø ir iðoriniø ðaltiniø prieinamumà, todël atsisako visos atsakomybës uþ turiná, reklamà, produktus, paslaugas ar bet kokià kità medþiagà, esanèià tokiose iðorinëse svetainëse ar ðaltiniuose. Ðios nuorodos siûlomos VINCI svetainës vartotojams kaip paslauga. Sprendimas suaktyvinti nuorodas priklauso tik nuo jûsø.
Primename, kad nesusijusioms svetainëms taikomos jø paèiø naudojimo sàlygos.

VINCI akcijos kaina 96,970€ +0,03 %   2022-01-27 17:29