CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO

CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO

Investujte do VINCI s CASTOR
Upisovacia cena akcie VINCI : 91,72€
Podanie prihlášky od 18. mája do 4. júna 2021

CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO


Investujte do VINCI s CASTOR
Upisovacia cena akcie VINCI : 91,72€
Podanie prihlášky od 18. mája do 4. júna 2021
Naspäť


Právne upozornenia

Právne upozornenia

V súlade so zákonom č. 2004-575 z 21. júna 2004 o dôvere v digitálnu ekonomiku vás informujeme, že:
Webové stránky „castor.vinci.com“ sú majetkom spoločnosti VINCI, Société Anonyme, zapísanej v obchodnom a obchodnom registri Nanterre pod číslom 552 037 806 00585, ktorej sídlo sa nachádza na adrese:
1, cours Ferdinand-de-Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, Francúzsko.
Tel.: +33 1 47 16 35 00
Komunikačný riaditeľ: Pierre Duprat
Zodpovedný za zverejnenie: Pauline Bonnet-Vigne


Stránka castor.vinci.com sa riadi francúzskym právom; návštevníci, ktorí na stránku vstupujú zo zahraničia, musia zabezpečiť súlad s miestne platnými zákonmi.
Právne oznámenia je možné kedykoľvek upraviť a bez predchádzajúceho upozornenia vás žiadame, aby ste ich pravidelne konzultovali. Posledná aktualizácia: 13. 1. 2021


Duševné vlastníctvo
Skupina VINCI vlastní, vyhradzuje a zachováva si všetky vlastnícke práva, najmä práva duševného vlastníctva, vrátane reprodukčných práv na túto stránku a prvkov, ktoré obsahuje.
V dôsledku toho a najmä akákoľvek čiastočná alebo úplná reprodukcia tejto stránky a prvkov, ktoré obsahuje, je bez písomného súhlasu spoločnosti VINCI prísne zakázaná.
Značky, patenty, logá a všetky ďalšie charakteristické znaky, ktoré sa nachádzajú na tomto serveri, sú majetkom skupiny VINCI alebo boli schválené na použitie. Na žiadne z týchto prvkov nemožno poskytnúť žiadne právo ani licenciu bez písomného súhlasu skupiny VINCI alebo držiteľa práv tretej strany.


Strata záruky a vylúčenie zodpovednosti
Užívateľ webovej stránky „castor.vinci.com“ potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky používania stránky a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Spoločnosť VINCI nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré môžu vyplynúť z prístupu na stránku alebo z používania stránky a/alebo k týmto informáciám, vrátane neprístupnosti, straty údajov, poškodenia, zničenia alebo vírusov, ktoré by mohli mať vplyv na počítačové vybavenie používateľa a/alebo prítomnosť vírusov na svojom webe.
Aj keď sa spoločnosť VINCI snaží poskytovať na svojej stránke spoľahlivý obsah, nezaručuje, že jej obsah neobsahuje nepresnosti alebo opomenutia, a nemôže byť braný na zodpovednosť za chyby alebo opomenutia, nedostatok dostupnosti informácií a služieb. Spoločnosť VINCI si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať vylepšenia a/alebo úpravy obsahu svojich stránok.
Používateľ následne potvrdzuje, že svoje informácie používa na svoju výlučnú zodpovednosť.
Finančné informácie zverejnené na stránke „castor.vinci.com“ nemožno považovať za výzvu na investovanie a v žiadnom prípade by sa nemali považovať za sprostredkovanie peňazí.
Spoločnosť VINCI poveruje šírením údajov o akciovom trhu na svojich stránkach spoločnosť WebFinancialGroup.
Spoločnosti VINCI a WebFinancialGroup nenesú žiadnu zodpovednosť v prípade chýb, oneskorení alebo prerušenia pri aktualizácii ceny akcií komunikovanej na stránke.
Akékoľvek použitie uvedených informácií a údajov bude vykonané na vlastné riziko používateľa. Z tohto dôvodu nenesie spoločnosť VINCI zodpovednosť za obsah alebo presnosť všetkých alebo časti informácií prenášaných na jej webe ani za žiaden investičný príkaz alebo rozhodnutie založené na týchto informáciách.


Odkazy na iné stránky
Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné stránky alebo iné internetové zdroje. Pokiaľ spoločnosť VINCI nemôže ovládať tieto stránky a tieto externé zdroje, nemôže niesť zodpovednosť za poskytovanie týchto stránok a externých zdrojov, a preto odmieta všetku zodpovednosť za obsah, reklamu, produkty, služby alebo akýkoľvek iný materiál dostupný na alebo z týchto serverov. externé stránky alebo zdroje. Tieto odkazy sa ponúkajú používateľom stránok VINCI ako služba. Rozhodnutie o aktivácii odkazov je len na vás.
Pripomíname, že na neprepojené stránky sa vzťahujú ich vlastné podmienky používania.

Kurz akcií VINCI 87,930€ -0,23 %   17. 09. 2021 12:47