CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO

CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO

Investujte do VINCI s CASTOR
Upisovacia cena akcie VINCI : 91,72€
Podanie prihlášky od 18. mája do 4. júna 2021

CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO


Investujte do VINCI s CASTOR
Upisovacia cena akcie VINCI : 91,72€
Podanie prihlášky od 18. mája do 4. júna 2021
Naspäť


Často kladené otázky

Prečo CASTOR?

CASTOR, vo Francúzsku aj v zahraničí, je program sporenia zamestnancov skupiny VINCI, ktorého cieľom je ponúkať všade, kde je to možné, zamestnancom, ktorí si to želajú, možnosť stať akcionármi VINCI za zvýhodnených podmienok.
Cieľom skupiny VINCI je zdieľať plody hospodárnosti a posilniť členstvo v skupine VINCI.

Aké sú výhody CASTOR INTERNATIONAL?

A.Príspevok obchodnej jednotky vo forme až do 80 bezplatných akcií VINCI.

VINCI podporuje vaše úsilie o šetrenie pridelením bezplatných akcií, ktoré sa líšia v závislosti od výšky platby. Prijaté pravidlo uprednostňuje malých investorov: za ekvivalent prvých 10 upísaných akcií sa ponúka 20 akcií.Tieto bezplatné akcie získa zamestnanec definitívne tri roky po jeho investícii pod podmienkou, že je stále zamestnancom tejto obchodnej jednotky.

B. Dividendy vyplácané spoločnosťou VINCI

Prospech z dividend vyplatených v prípade potreby spoločnosťou VINCI budete mať hneď od vzniku upísaných akcií, a následne aj z bezplatných akcií po ich konečnom nadobudnutí.

Ako akcionár dostávate tieto dividendy dvakrát ročne. Sú reinvestované do akcií VINCI a pripísané na váš účet CASTOR.

C. Pokrytie nákladov na správu účtu vašou spoločnosťou

Ako zamestnancovi vám nebudú účtované žiadne poplatky za vedenie účtu ani vstupné poplatky. Tieto poplatky hradí vaša spoločnosť.
Keď opustíte svoju spoločnosť (v výnimkou dôchodku) a ponecháte si svoje akcie, musíte tieto poplatky uhradiť. Poplatky sú prevzaté priamo z vašich aktív.

Kto sa môže zúčastniť na operácii CASTOR INTERNATIONAL?

Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí sa pripojili k medzinárodnému plánu sporenia akcionárov (PEGAI) a splňujú minimálnu dĺžku 6 odpracovaných mesiacov, nepretržite alebo inak, počas posledných 12 mesiacov v čase ich upísania.

Kto sú členské spoločnosti CASTOR INTERNATIONAL?

S výnimkou osobitných prípadov ide o spoločnosti, ktoré z viac ako 50 % vlastní spoločnosť VINCI v jednej z krajín, ktoré majú nárok na ponuku.

Ktoré krajiny sa sú zapojené do CASTOR INTERNATIONAL?

K dnešnému dňu sú spoločnosťou CASTOR INTERNATIONAL pokryté tieto krajiny:
Nemecko, Austrália, Rakúsko, Bahrajn, Belgicko, Brazília, Kambodža, Kamerun, Kanada, Čile, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Hongkong, Indonézia, Kolumbia, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malajzia, Mexiko, Maroko,Maďarsko, Nový Zéland, Nórsko, Holandsko, Peru, Poľsko, Portugalsko, Česká republika, Dominikánska republika, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Singapur, Slovensko, Švédsko, Švajčiarsko.

Ako sa zúčastniť na operácii CASTOR INTERNATIONAL?

V závislosti od krajiny sú možné dve riešenia:
- upísať akcie prostredníctvom stránky Amundi
Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť vašemu zamestnávateľovi vašu e-mailovú adresu, aby vám mohlo byť e-mailom zaslané užívateľské meno a heslo;
- vyplniť papierový upisovací formulár a poslať ho svojmu zástupcovi CASTOR.
Upisovací formulár nájdete v kategórii „Dokumenty“.
Špeciálny prípad v Maroku: prihlásenie online nie je možné

Neobdržal som užívateľské meno a heslo, čo mám robiť?

Kontaktujte svojho zástupcu CASTOR vo vašej spoločnosti.

Zabudol som svoje užívateľské meno a/alebo heslo, ako môžem upísať akcie online?

Pripojte sa na upisovaciu stránku online Amundi a kliknite na „zabudnuté prihlasovacie údaje“ a potom zadajte svoju e-mailovú adresu.

Koľko prostriedkov môžem previesť na účet CASTOR INTERNATIONAL?

Minimálny vklad sa rovná upisovacej cene jednej akcie VINCI.
Maximálny vklad nesmie prekročiť 25 % z vašej hrubej ročnej mzdy, pokiaľ vo vašej krajine neexistujú osobitné ustanovenia.

Ako sa počíta upisovacia cena?

Upisovacia cena sa rovná priemeru 20 burzových kurzov predchádzajúcich začiatku obdobia upisovania.
Keďže podiel VINCI je na Parížskej burze cenných papierov kótovaný v eurách (€), referenčná cena je v eurách (€).
V prípade krajín mimo eurozóny sa upisovacia cena prepočíta na miestnu menu pomocou výmenného kurzu z dňa pred začiatkom upisovacieho obdobia.

Kedy môžem upisovať?

Ponuka je časovo obmedzená a upisovacie obdobie je otvorené jedenkrát ročne počas troch týždňov. Upisovacie formuláre zaslané po uplynutí tohto obdobia nie je možné zohľadniť.

Aké sú rôzne možné spôsoby platby?

Dostupné spôsoby platby:
- na upisovacom formulári,
- online na upisovacej stránke Amundi

Čo sa stane, keď odídem z obchodnej jednotky v čase medzi upísaním akcie a uskutočnením transakcie?

Uskutočnenie transakcie je dátum navýšenia kapitálu, ku ktorému dochádza v priebehu niekoľkých týždňov po upisovacom období a presný dátum je uvedený v brožúre každej transakcie.
V tomto konkrétnom prípade nemáte nárok na bezplatné akcie.
Upisovanie na túto transakciu preto nie je výhodné.

Čo sa stane po mojom upísaní akcií?

Po upísaní akcií obdržíte výpis z účtu z Amundi ESR (pre Spojené štáty Shareworks by Morgan Stanley), ktorá potvrdzuje vaše investície a pridelenie práv na bezplatné akcie.

Čoskoro opustím svoju obchodnú jednotku, môžem byť stále členom CASTOR INTERNATIONAL?

Ak opustíte Skupinu pred koncom obdobia nedostupnosti (tri roky), alebo sa presuniete do ďalších krajín Skupiny, stratíte práva na bezplatné akcie.
V prípade výpovede stratíte vaše práva na bezplatné akcie:
- v deň odoslania vášho výpovedného listu;
- v deň vzatia na vedomie ukončenia pomeru;
- v deň vlastnoručného doručenia vašej výpovede alebo jej vzatia na vedomie.
V prípade prepustenia za porušenie dôjde k strate práva na bezplatné akcie ku dňu oznámenia o výpovedi.
V závislosti od dôvodu odchodu možno túto strata práva na bezplatné akcie kompenzovať finančne alebo nie. (Viac informácií nájdete v otázke „Čo sa stane s mojimi bezplatnými akciami, ak opustím skupinu pred koncom trojročného blokovacieho obdobia (s výnimkou špecifického prípadu úväzku na dobu určitú)?“).
Už však nemôžete upisovať budúce transakcie CASTOR INTERNATIONAL.
V prípade opustenia Skupiny je dôležité, aby ste zabezpečili, že vaše osobné údaje sú aktuálne (e-mailová adresa, korešpondenčná adresa...)

Kedy môžem získať svoje úspory späť?

V rámci transakcie CASTOR INTERNATIONAL nie sú vaše úspory k dispozícii tri roky od dátumu uskutočnenia transakcie.
Aktíva môžu byť v určitých prípadoch výnimočne uvoľnené pred koncom konečného termínu obdobia nedostupnosti. Rôzne prípady predčasného uvoľnenia prostriedkov nájdete v otázke „Aké sú prípady umožňujúce predčasné uvoľnenie prostriedkov?“.

Aké sú prípady umožňujúce predčasné uvoľnenie prostriedkov?

- Úmrtie;
- invalidita;
- ukončenie pracovnej zmluvy (odchod do dôchodku, odstúpenie, prepustenie...);
- vystúpenie z rozsahu pôsobnosti spoločností patriacich do CASTOR INTERNATIONAL;
- odchod Skupiny do inej krajiny.
Žiadosť o predčasné vyplatenie sa môže týkať vášho dostupného a nedostupného imania.

Nesie moja investícia do CASTOR INTERNATIONAL riziko?

Rovnako ako každá investícia do akcií, aj vaše úspory v rámci CASTOR INTERNATIONAL podliehajú zvýšeniu aj zníženiu hodnoty akcie VINCI.
V prípade krajín mimo eurozóny ste vystavení aj kurzovým rizikám.

Čo sa stane s mojimi bezplatnými akciami, ak opustím skupinu pred koncom trojročného blokovacieho obdobia (s výnimkou špecifického prípadu úväzku na dobu určitú)?

Stratím nárok na bezplatné akcie
V závislosti od dôvodu môjho odchodu mi zamestnávateľ môže alebo nemusí vyplatiť finančnú kompenzáciu.


Špecifický prípad zmlúv na dobu určitú

Pokiaľ nepožiadate o uvoľnenie vašej osobnej investície kvôli ukončeniu pracovnej zmluvy, ukončenie vašej zmluvy na dobu určitú nezruší vaše práva na bezplatné akcie.
Na konci trojročného blokovacieho obdobia môžu vzniknúť dva prípady:
- ste zamestnancom tejto spoločnosti, máte nárok na bezplatné akcie;
- už nie ste zamestnancom tejto obchodnej jednotky, nedostanete bezplatné akcie ani finančnú kompenzáciu.

Ako sa počíta finančná kompenzácia pre good leaverov?

Počet pôvodne vypočítaných bezplatných akcií x počiatočná upisovacia cena každej uvoľnenej transakcie.

Príklad: Do dôchodku odchádzam v auguste 2019, mám teda na kompenzáciu nárok.
Počas transakcií v rokoch 2017, 2018 a 2019 som upísal 10 akcií.
Mám preto nárok na 20 bezplatných akcií v roku 2017, 20 bezplatných akcií v roku 2018, 20 bezplatných akcií v roku 2019.
Upisovacia cena za transakciu 2017 bola 77,67 €
Upisovacia cena za transakciu 2018 bola 84,50 €
Upisovacia cena za transakciu 2019 bola 88,08 €

Moja finančná kompenzácia bude preto:
(20x77,67 €) + (20x84,50 €) + (20x88,08 €) = 1 553,4 € + 1 690 € + 1 761,6 € = 5 005 €

Túto kompenzáciu vypláca môj zamestnávateľ v čase môjho odchodu a vo všeobecnosti sa pripája k platu, a preto podlieha daniam a poplatkom.
V prípade krajín mimo eurozóny sa táto kompenzácia vypláca v miestnej mene.

Čo sa stane po troch rokoch? Musím svoje aktíva predať?

Vaše úspory sa stanú dostupnými a ak budete stále zamestnancom Skupiny a úplne zachováte všetky vaše pôvodné investície, dostanete bezplatné akcie spoločnosti VINCI.
Potom môžete svoje akcie VINCI slobodne ponechať v rámci plánu sporenia skupiny (PEG) CASTOR INTERNATIONAL alebo ich kedykoľvek predať v celku alebo po častiach.

Ako môžem sledovať svoje úspory?

Hodnotu svojich úspor môžete kedykoľvek skontrolovať na stránke Amundi na výpise z účtu, alebo v záložke „sledovať moje úspory“.

Ako môžem získať svoje úspory späť?

Ak chcete získať späť svoje dostupné úspory, prihláste sa do svojho online účtu Amundi Amundi alebo v záložke „ako odblokovať“.
Ak chcete získať späť svoje úspory, kontaktujte svojho zástupcu CASTOR.

Čo sa stane, keď bude moja žiadosť o vrátenie platby potvrdená?

Po prijatí vašich pokynov Amundi ESR predá vaše aktíva v nasledujúci obchodný deň na základe otváracej ceny akcií VINCI na Parížskej burze cenných papierov.
Amundi ESR vygeneruje platby vašej spoločnosti.
Vaša obchodná jednotka obdrží sumu a potvrdí vám prijatie.
Konečné termíny medzi spracovaním vašej žiadosti o odkúpenie a obdržaním sumy vašou obchodnou jednotkou je medzi jedným a dvoma týždňami.

Môžem svoj kapitál získať späť skôr ako za tri roky bez toho, aby sa jednalo o predčasné uvoľnenie?

Po upísaní sú vaše úspory nedostupné tri roky. Preto nemôžete, s výnimkou prípadu predčasného uvoľnenia, získať svoje úspory späť. Rôzne prípady predčasného uvoľnenia prostriedkov nájdete v otázke „Aké sú prípady umožňujúce predčasné uvoľnenie prostriedkov?“.

Čo je to podielový fond obchodnej jednotky (FCPE)?

V drvivej väčšine krajín sú upísané akcie držané prostredníctvom podielového fondu obchodnej jednotky (FCPE). FCPE je portfólio cenných papierov, ktoré spoluvlastnia všetci zamestnanci upisujúci podiely FCPE. Účasťou na tejto ponuke nebudete priamym akcionárom spoločnosti VINCI. Budete preto vlastniť podiely spoločnosti FCPE CASTOR INTERNATIONAL.
V niektorých krajinách to predpisy neumožňujú a akcie VINCI sú držané priamo.

Aký je rozdiel medzi hodnotou podielu FCPE a hodnotou podielu akcie VINCI?

Hodnota podielu FCPE sa stanovuje denne na základe otváracej ceny akcie VINCI na Parížskej burze cenných papierov.
Medzi hodnotou podielu FCPE a akcie VINCI je veľmi malý rozdiel, ktorý súvisí s režijnými nákladmi FCPE.
Tieto režijné náklady sú nižšie ako 0,1 % ročne.

Akým spôsobom funguje FCPE CASTOR INTERNATIONAL?

FCPE je riadený dozornou radou zloženou z členov zastupujúcich zamestnancov a manažmentu, ktorých cieľom je zastupovať zamestnancov akcionárov a na valnom zhromaždení uplatňovať hlasovacie práva spojené s akciami VINCI, ktoré vlastní FCPE.
Všetky úlohy dozornej rady sú k dispozícii v predpisoch FCPE dostupných na stránke castor.vinci.com
Kurz akcií VINCI 88,260€ +0,15 %   17. 09. 2021 11:50