CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO

CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO

Investujte do VINCI s CASTOR
Upisovacia cena akcie VINCI : 91,72€
Podanie prihlášky od 18. mája do 4. júna 2021

CASTOR INTERNATIONAL - SLOVENSKO


Investujte do VINCI s CASTOR
Upisovacia cena akcie VINCI : 91,72€
Podanie prihlášky od 18. mája do 4. júna 2021
Naspäť


Slovník

Príspevky zamestnávateľa

Suma vyplatená obchodnou jednotkou okrem súm investovaných jej zamestnancami v rámci systému zamestnaneckého sporenia.
Pravidlá a výška príspevkov sa každý rok určujú v predpisoch sporiaceho plánu medzinárodnej akcionárskej skupiny VINCI (PEGAI). Tento príspevok má formu bezplatných akcií odložených na tri roky.

Akcie

Akcia predstavuje zlomok kapitálu obchodnej jednotky. Je teda vlastníctvom a je vyplácaná dividendami.

Navýšenie kapitálu

Transakcia umožňujúca zamestnancom získavať akcie VINCI nepriamo prostredníctvom podielového fondu obchodnej jednotky (FCPE) za cenu stanovenú pre každú transakciu.

Kurz akcie

Je cena akcie v danom čase. V prípade akcií VINCI je cena vyjadrená v eurách (€) na Parížskej burze cenných papierov.

Dividendy

Časť čistého zisku spoločnosti rozdelená akcionárom na konci každého finančného roka rozhodnutím valného zhromaždenia.

Podielový fond obchodnej jednotky (FCPE)

Je to organizácia, ktorá udržuje vklady zamestnancov venované úsporám obchodnej jednotky. Takmer vo všetkých krajinách sa účasťou v CASTOR INTERNATIONAL stávate vlastníkom podielov FCPE.
V niektorých krajinách však vlastníte akcie VINCI priamo.

Sporiaci plán medzinárodnej skupiny akcionárov (PEGAI)

Sporiaci plán medzinárodnej skupiny akcionárov (PEGAI) je schéma kolektívneho sporenia, ktorá umožňuje každému zamestnancovi v rámci svojej obchodnej jednotky vytvárať individuálne úspory za výhodných finančných podmienok. Definuje všetky pravidlá týkajúce sa jeho fungovania. Je možné ho zobraziť v záložke „dokumentácia“.

Podiel FCPE

Jednotková hodnota FCPE. Upísaním sa k CASTOR INTERNATIONAL získate podiely FCPE CASTOR INTERNATIONAL.

Plus-value

Kladný rozdiel medzi predajnou cenou (prevod) a nákupnou cenou akcie.

Upisovacia cena

Vypočítava sa na základe priemeru z 20 otváracích kurzov akcií VINCI na Parížskej burze (priemerný kurz vážený objemom) predchádzajúcich dňu otvorenia upisovacieho obdobia.

Čistá hodnota aktív (NAV)

Cenu podielu FCPE pre CASTOR INTERNATIONAL denne stanovuje spoločnosť Amundi ESR.
Kurz akcií VINCI 87,990€ -0,16 %   17. 09. 2021 11:54