CASTOR INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA

s CASTOR Investujte do VINCI
Upisovací cena akcie VINCI : 109,73€
Upisování od 15. května do 2. června 2023

CASTOR INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA


s CASTOR Investujte do VINCI
Upisovací cena akcie VINCI : 109,73€
Upisování od 15. května do 2. června 2023
Návrat

Časté otázky

Proč CASTOR?

CASTOR je mezinárodní i francouzský program zaměstnaneckého spoření skupiny VINCI, který se všude tam, kde je to možné, snaží nabízet zaměstnancům, kteří o to mají zájem, stát se akcionáři společnosti VINCI za zvýhodněných podmínek.
Cílem společnosti VINCI je sdílet plody výkonnosti a posílit pocit sounáležitosti se skupinou VINCI.

Jaké jsou výhody využití společnosti CASTOR INTERNATIONAL?

A. Navýšení od obchodní jednotky v podobě bezplatných akcií, jejichž počet může dosáhnout až 80 akcií VINCI.

Společnost VINCI podporuje vaše snahy o úspory na základě přidělení bezplatných akcií, jejichž počet se liší podle vložené částky. Zvolené pravidlo upřednostňuje drobné střadatele: za ekvivalent prvních 10 upsaných akcií je zdarma nabízeno 20 akcií.

Tyto akcie zdarma získá zaměstnanec definitivně po třech letech od své investice, pokud je dosud zaměstnancem své obchodní jednotky.

B. Dividendy vyplácené společností VINCI

Můžete obdržet i dividendy vyplacené společností VINCI, a to z upsaných akcií, ale pak také z bezplatných akcií, a to od okamžiku jejich definitivního obdržení.

Jako akcionáři obdržíte tyto dividendy dvakrát ročně. Znovu se investují do akcií VINCI a jsou připsány na váš účet CASTOR.

C. Vaše společnost hradí poplatky za vedení účtu

Jako zaměstnanci nehradíte ani poplatky za vedení účtů ani práva na zápis, ty hradí vaše společnost.
Pokud svou společnost opustíte (vyjma odchodů do důchodu) a pokud si akcie ponecháte, musíte tyto poplatky uhradit, budou inkasovány přímo z vašich aktiv.

Kdo se může zapojit do akce CASTOR INTERNATIONAL?

Všichni zaměstnanci společnosti zapojené do plánu spoření skupiny pro mezinárodní program akcionářů (PEGAI), kteří v okamžiku upisování pracují ve společnosti alespoň 6 měsíců, ať už v řadě či nikoli, během posledních 12 měsíců.

Které společnosti jsou zapojené do akce CASTOR INTERNATIONAL?

S výjimkou zvláštních případů jde o společnosti vlastněné skupinou VINCI z více než 50 % v některé ze zemí, na které se nabídka vztahuje.

Které země jsou zapojené do akce CASTOR INTERNATIONAL?

K dnešnímu datu jsou země, kterých se týká akce CASTOR INTERNATIONAL, tyto:
Německo, Austrálie, Rakousko, Bahrajn, Belgie, Brazílie, Kambodža, Kanada, Chilli, Spojené arabské emiráty, Spojené státy americké, Španělsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Hong Kong, Indonésie, Itálie, Kolumbie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malajsie, Mexiko, Maďarsko, Maroko, Nový Zéland, Norsko, Nizozemsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Česká republika, Dominikánská republika, Rumunsko, Velká Británie, Srbsko, Singapur, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, Pobřeží slonoviny,
Dánsko, Irsko, Senegal.

Jak je možno se zapojit do akce CASTOR INTERNATIONAL?

V závislosti na zemi jsou k dispozici dvě možnosti:
- on-line upisování prostřednictvím stránky Amundi
Z tohoto důvodu je nutné, aby váš zaměstnavatel zadal vaši e-mailovou adresu, na kterou vám pak budou zaslány přihlašovací údaje a heslo;
- Vyplníte tištěný formulář o upisování, který předáte kontaktní osobě CASTOR.
Upisovací formulář najdete v oddíle „Dokumenty“.

Neobdržel/a jsem přihlašovací jméno ani heslo, jak mám postupovat?

Spojte se s kontaktní osobou CASTOR ve vaší společnosti.

Nepamatuji si přihlašovací jméno a/nebo heslo, jak mám postupovat pro upisování on-line?

Připojte se ke stránce pro on-line upisování Amundi a klikněte na položku „nepamatuji si přihlašovací údaje“ a zadejte svou e-mailovou adresu.

Kolik mohu vložit do CASTOR INTERNATIONAL?

Minimální částka odpovídá ceně jedné akcie VINCI.
Maximální vklad nesmí překročit 25 % vaší roční hrubé mzdy, není-li pro vaši zemi stanoveno jinak.

Jak se vypočítává upisovací cena?

Upisovací cena odpovídá průměru 20 kurzů na burze před otevřením upisovacího období.
Akcie VINCI jsou kotované v eurech (€) na pařížské burze, referenční cena je tedy udávána v eurech (€).
U zemí mimo eurozónu se upisovací cena převede na místní měnu podle směnného kurzu ze dne před otevřením upisovacího období.

Kdy mohu upisovat akcie?

Nabídka je časově omezená a upisovací období je otevřeno jednou ročně po dobu tří týdnů. Upisovací formuláře zaslané mimo toto období nebude možno zpracovat.

Jaké jsou dostupné platební prostředky?

Platební možnosti, které můžete využít, jsou uvedeny:
- na upisovacím formuláři,
- na stránce pro on-line upisování Amundi

Co se stane, když odejdu z obchodní jednotky mezi upsáním a realizací této operace?

Realizace operace odpovídá datu navýšení kapitálu, k němuž dojde v týdnech po upisovacím období a jehož přesné datum je uvedené v příručce ke každé operaci.
V tomto konkrétním případě nebudete moci využít bezplatné akcie.
Není tedy výhodné zapojit se do této operace.

Co se stane po mém upsání?

Po upsání obdržíte výpis z účtu od Amundi ESR, na kterém bude potvrzena vaše investice a přiznání nároku na bezplatné akcie.

Zanedlouho odejdu z obchodní jednotky, mohu se zapojit do akce CASTOR INTERNATIONAL?

Pokud opustíte společnost před koncem období nedostupnosti (tři roky) nebo pokud budete převedeni do jiné země skupiny, ztratíte nárok na bezplatné akcie.
V případě odchodu ztratíte nárok na bezplatné akcie:
- ke dni odeslání dopisu s podáním výpovědi;
- ke dni potvrzení zrušení pracovní smlouvy;
- ke dni osobního předání dopisu s podáním výpovědi nebo potvrzení o zrušení pracovní smlouvy.
V případě ukončení pracovního poměru z důvodu pochybení ztratíte nárok na bezplatné akcie ke dni oznámení o propuštění.
V závislosti na důvodu vašeho odchodu může být tato ztráta nároku na bezplatné akcie finančně kompenzována či nikoli. (Další informace naleznete v odpovědi na otázku "Co se stane s mými bezplatnými akciemi, pokud odejdu ze skupiny před uplynutím tří let blokování (vyjma zvláštního případu pracovních smluv na dobu určitou)?")
Nebudete se však již moci zapojovat do dalších operací CASTOR INTERNATIONAL.
Je důležité si v okamžiku odchodu ze skupiny ověřit, zda jsou mé osobní údaje aktuální (e-mailová adresa, poštovní adresa…)

Kdy si mohu vyzvednout své úspory?

V rámci operace Castor International jsou vaše úspory nedostupné po dobu tří let od data realizace operace.
Aktiva lze v některých případech výjimečně odblokovat před uplynutím lhůty nedostupnosti. Jednotlivé případy předčasného odblokování najdete v odpovědi na otázku "Jaké případy povolují předčasné odblokování?"

Jaké případy povolují předčasné odblokování?

- úmrtí;
- invalidita 3. stupně;
- ukončení pracovního poměru (důchod, výpověď, propuštění...);
- odchod mimo společnosti zapojené do akce CASTOR INTERNATIONAL;
- převedení v rámci skupiny do jiné země.
Žádost o předčasný odkup se může vztahovat na vaše dostupná i nedostupná aktiva.

Je má investice do CASTOR INTERNATIONAL nějak ohrožena?

Jako každá investice do akcií i vaše úspory v rámci programu CASTOR INTERNATIONAL mohou růst i klesat v závislosti na hodnotě akcií VINCI.
U zemí mimo eurozónu je nutno mít na zřeteli i rizika se směnným kurzem.

Co se stane s mými bezplatnými akciemi, pokud odejdu ze skupiny před uplynutím tří let blokování (vyjma zvláštního případu pracovních smluv na dobu určitou)?

Ztrácím nárok na výhody bezplatných akcií
V závislosti na důvodu mého odchodu mi zaměstnavatel vyplatí či nevyplatí finanční náhradu.

Zvláštní případ pracovních smluv na dobu určitou

Pokud nepožádáte o odblokování vaší osobní investice z důvodu ukončení pracovního poměru, ukončení vašeho pracovního poměru na dobu určitou neznamená okamžité zrušení vašeho nároku na bezplatné akcie.
Po uplynutí lhůty blokování v délce trvání tří let jsou možné dva případy:
- jste zaměstnancem/zaměstnankyní obchodní jednotky, bezplatné akcie vám budou poskytnuty;
- již zaměstnancem/zaměstnankyní obchodní jednotky nejste, neobdržíte bezplatné akcie ani finanční náhradu.

Jak se vypočítá finanční náhrada pro good leavers?

Příklad: odcházím do důchodu v srpnu 2019, mohu tedy akce využít.
Při operacích 2017, 2018 a 2019 jsem upsal/a 10 akcií.
Mám tedy nárok na 20 bezplatných akcií v rámci operace za rok 2017, 20 bezplatných akcií v rámci operace za rok 2018, 20 bezplatných akcií v rámci operace za rok 2019.
Upisovací cena operace za rok 2017 byla 77,67 €
Upisovací cena operace za rok 2018 byla 84,50 €
Upisovací cena operace za rok 2019 byla 88,08 €

Výše mé finanční náhrady tedy bude:
(20x77,67 €) + (20x84,50 €) +(20x88,08 €) = 1 553,4 €+1 690 €+1 761,6 € = 5 005 €

Tuto náhradu mi vyplatí zaměstnavatel v okamžiku mého odchodu a obvykle se přiřadí k mzdě, podléhá tedy zdanění a dalším poplatkům.
U zemí mimo eurozónu je tato náhrada vyplácena v místní měně.

Co se stane po třech letech? Musím svá aktiva prodat?

Vaše úspory budou dostupné a vy obdržíte bezplatné akcie VINCI, pokud jste stále zaměstnán/a ve skupině a zachoval/a jste si celou svou počáteční investici.
Můžete si pak své akcie VINCI ponechat v rámci plánu úspor skupiny (PEG) CASTOR INTERNATIONAL nebo je všechny nebo jejich část kdykoli prodat.

Jak mohu sledovat své úspory?

Hodnotu svých úspor můžete kdykoli kontrolovat na stránce Amundi nebo na výpisu ze svého účtu, případně na kartě „Sledovat mé úspory“.

Jak si mohu vybrat své úspory?

Chcete-li si vybrat své dostupné úspory, připojte se on-line ke svému účtu Amundi nebo na kartě „Jak odprodat podíly“.
Chcete-li si vybrat své nedostupné úspory, obraťte se na kontaktní osobu programu CASTOR.

Co se stane poté, co je schválena má žádost o vyplacení?

Po obdržení vašeho pokynu provede Amundi ESR prodej vašich aktiv na burze následující den podle zahajovacího kurzu akcií VINCI na pařížské burze.
Amundi ESR zašle platbu vaší společnosti.
Vaše obchodní jednotka obdrží platbu a předá vám ji.
Lhůta mezi realizací vaší žádosti o odkoupení a zasláním částky vaší obchodní jednotky činí jeden až dva týdny.

Mohu si vybrat svůj kapitál dříve než do tří let, aniž by se jednalo o některý z případů předčasného odblokování?

Od okamžiku vašeho upsání jsou vaše úspory po dobu tří let nedostupné. Nemůžete si tedy vybrat své úspory vyjma případů předčasného odblokování. Jednotlivé případy předčasného odblokování najdete v odpovědi na otázku "Jaké případy povolují předčasné odblokování?"

Co znamená společný investiční fond obchodní jednotky (FCPE)?

Ve velké většině zemí jsou upsané akcie drženy prostřednictvím společného investičního fondu obchodní jednotky (FCPE). FCPE označuje portfolio movitého majetku držené ve společném vlastnictví všemi zaměstnanci-upisovateli podílů v rámci FCPE. Pokud se zapojíte do nabídky, nestanete se přímo akcionáři společnosti VINCI. Budete držiteli podílů v rámci FCPE CASTOR INTERNATIONAL.
V některých zemích, pokud to předpisy nepovolují, jsou akcie VINCI drženy přímo.

Jaký je rozdíl mezi hodnotou podílu FCPE a hodnotou akcie VINCI?

Hodnota podílu FCPE je stanovována každý den v závislosti na zahajovacím kurzu akcií VINCI na pařížské burze.
Existuje velmi nepatrný rozdíl mezi hodnotou podílu FCPE a akcie VINCI, jež souvisí s režijními náklady FCPE.
Tyto režijní náklady činí méně než 0,1 % ročně.

Jak funguje fond FCPE CASTOR INTERNATIONAL?

FCPE řídí dozorčí rada složená ze zástupců zaměstnanců a managementu, jejímž posláním je zastupovat akcionáře z řad zaměstnanců a vykonávat hlasovací práva spojená s akciemi VINCI drženými fondem FCPE během valné hromady.
Poslání dozorčí rady je dostupné v předpisu FCPE, který je dostupný na stránce castor.vinci.com

Kurs akcie VINCI 117,300€ -0,93 %   01. 03. 2024 17:35